Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienia o zawieszeniu działalności na rzecz spółek lub trustów

Zawieszenie wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) tworzenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, b) pełnienia funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, c) zapewniania siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, d) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, e) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o zawieszeniu działalności na rzecz spółek lub trustów.
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia zawiadomienia.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o pozostawieniu zawiadomienia o zawieszeniu działalności na rzecz spółek lub trustów bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Rezultat realizacji usługi  

Zawieszenie działalności na rzecz spółek lub trustów.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zawiadomienia o zawieszeniu działalności 2. Weryfikacja zawiadomienia 3. Zamieszczenie w rejestrze informacji o zawieszeniu działalności

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   działalność regulowana instytucja obowiązana spółki trust pranie pieniędzy finansowanie terroryzmu

  Zawiadomienia o zawieszeniu działalności na rzecz spółek lub trustów

  Zawieszenie wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów.