Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zmiana wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

Zmiana danych wpisanych do rejestru na rzecz spółek lub trustów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) tworzenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, b) pełnienia funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, c) zapewniania siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, d) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, e) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  ● Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów ● Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów ● Oświadczenie o niekaralności ● Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

308 zł. - za zmianę wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów związanej tylko i wyłącznie z rozszerzeniem zakresu działalności.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o pozostawieniu wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana danych we wpisie w rejestrze działalności na rzecz spółek lub trustów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o zmianę danych we wpisie, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zmiana danych we wpisie

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ● Działalność regulowana ● Instytucja obowiązana ● Spółki ● Trust ● Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

  Zmiana wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

  Zmiana danych wpisanych do rejestru na rzecz spółek lub trustów.