Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Uzyskanie kopii (odpisu) lub wglądu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

1. Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazane w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, którym dane z Rejestru Dowodów Osobistych są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych 2. Sądy 3. Inne podmioty, jeżeli wykażą interes prawny

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty tytułem udostępnienia dokumentacji w kwocie 31 zł (jeżeli strona jest obowiązana do ponoszenia kosztów administracyjnych)
 • Dokumenty potwierdzające interes prawny w udostępnieniu danych (jeżeli podstawą wystąpienia jest posiadane uprawnienie)
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia MSWiA z 7.10.2011 r (Dz. U. z 2011 r., nr 243, poz. 1452 z późn. zm.)
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym. Wysokość opłaty wynika z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 nr 75 z późn. zm.) Obowiązek wniesienia opłaty nie dotyczy sądów oraz podmiotów, które ubiegają się o dane z uwagi na realizowane na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi przez organ gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej składa się w terminie 14 dni do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi lub odmowa jej udostępnienia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do wybranego organu 2. Zaopiniowanie wniosku pod względem formalno-prawnym 3. W przypadku stwierdzenia braków wezwanie strony do ich uzupełnienia 4. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi lub decyzja o odmowie udostępnienia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

  Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

  Uzyskanie kopii (odpisu) lub wglądu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi