Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Opłaty  

1.Od wypisu: - do 5 stron - 30 zł, - powyżej 5 stron - 50 zł 2. Od wyrysu: - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą formatu A4 - 20 zł - nie więcej niż 200 zł 3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa - 5 zł/1 strona 4. Udzielenie pełnomocnictwa 17 zł,

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy - brak procedury odwoławczej

Rezultat realizacji usługi  

WYPIS I WYRYS

Etapy realizacji usługi  

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku. W przypadku braków formalnych lub nieuiszczenia opłaty skarbowej organ właściwy informuje wnioskodawcę o konieczności usunięcia braków wniosku lub konieczności uregulowania opłaty skarbowej. Informacja ta może zawierać wskazany termin, po którego naruszeniu wypis i wyrys nie zostaną wydane.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wypis Wyrys Wypis i wyrys
  Podobne usługi  

  Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Uzyskanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego