Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji

Uzyskanie prawa do weryfikacji on-line posiadanych danych z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Spraw Wewnętrznych

Kogo dotyczy  

1. Organy administracji publicznej, sądy, prokuratury 2. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, straże gminne (miejskie). 3. Komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego) 4. Organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego 5. Państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach) 6. Polski Czerwony Krzyżowi (w zakresie danych osób poszukiwanych) 7. Instytucje oraz inne podmioty, o ile wykażą interes prawny oraz jeżeli specyfika ich działalności lub zakres wykonywanych zadań uzasadniają uzyskiwanie z rejestru PESEL potwierdzenia zgodności przekazanych danych adresowych albo raportu ich niezgodności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji
 • Dokumenty potwierdzające interes prawny w udostępnieniu żądanych danych (jeżeli podstawą wystąpienia jest posiadane uprawnienie)
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze PESEL w trybie weryfikacji wynosi 0,30 zł od jednej weryfikacji. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane. Wysokość opłaty wynika z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r., nr 195, poz. 1153 z późn. zm.). Obowiązek wniesienia opłaty nie dotyczy podmiotów, które ubiegają się o dane z uwagi na realizowane na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej Ministra SW, rozstrzygającej o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dostępu on-line w drodze weryfikacji do rejestru PESEL, składa się, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wniosek o ponowne rozpatrzenie.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnianie danych gromadzonych w rejestrze PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji lub decyzja administracyjna o odmowie przyznania tego uprawnienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do Ministra SW 2. Zaopiniowanie wniosku pod względem formalno-prawnym oraz pod kątem spełniania warunków technicznych 3. W przypadku stwierdzenia braków wezwanie strony do ich uzupełnienia 4. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji lub decyzji o odmowie przyznania dostępu 5. Uzyskiwanie on-line z rejestru PESEL potwierdzenia zgodności przekazanych danych albo raportu niezgodności danych.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnianie danych

  Udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji

  Uzyskanie prawa do weryfikacji on-line posiadanych danych z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL