Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego

Uzyskanie dotacji na realizację zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Kogo dotyczy  

osoby prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Kopie dokumentów poświadczających prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące wniosek.
  • Potwierdzenie osobowości prawnej podmiotu, jeśli nie jest to podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Czas realizacji  

Decyzja ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych dotycząca podziału dotacji publikowana jest do dnia 31 grudnia roku, w którym złożony został wniosek.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie dotacji i zawarcie umowy na realizację zadania określonego we wniosku kwotą zgodną z decyzją ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Etapy realizacji usługi  

• Złożenie wniosku. • Ewentualna korespondencja i korekta/korekty wniosku. • Rozpatrzenie wniosku i przyznanie lub odmowa przyznania dotacji ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Dalsze kroki w wypadku przyznania dotacji: • Zawarcie umowy na realizację zadania służącego ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego. • Ewentualna korespondencja i aneksowanie umowy. • Złożenie sprawozdań kwartalnych. • Złożenie ewentualnych sprawozdań częściowych. • Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji umowy. • Uzyskanie informacji ministra właściwego do spraw wyznań religijnych i mniejszości narodowych i etnicznych o realizacji zadania.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • mniejszość narodowa
  • tożsamość kulturowa
  • mniejszość etniczna
  • język regionalny
  • Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego

    Uzyskanie dotacji na realizację zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego.