Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

Uzyskanie prawa do weryfikacji on-line posiadanych danych z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów osobistych w zakresie: imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, serii i numer dowodu osobistego, terminu ważności dowodu osobistego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Spraw Wewnętrznych

Kogo dotyczy  

1. Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazane w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, którym dane z Rejestru Dowodów Osobistych są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych 2. Instytucje oraz inne podmioty, o ile wykażą interes prawny oraz jeżeli specyfika ich działalności lub zakres wykonywanych zadań uzasadniają uzyskanie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokumenty potwierdzające interes prawny w udostępnieniu żądanych danych (jeżeli podstawą wystąpienia jest posiadane uprawnienie)
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych wynosi 0,30 zł od jednego potwierdzenia istnienia bądź nieistnienia ważnego dowodu osobistego, zawierającego określony zestaw danych. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania Ministra Spraw Wewnętrznych. Wysokość opłaty wynika z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 nr 75 z późn. zm.) Obowiązek wniesienia opłaty nie dotyczy podmiotów, które ubiegają się o dane z uwagi na realizowane na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej Ministra SW rozstrzygającej o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dostępu on-line w trybie ograniczonej teletransmisji danych do Rejestru Dowodów Osobistych, składa się, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wniosek o ponowne rozpatrzenie

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskiwanie on-line z Rejestru Dowodów Osobistych potwierdzenia istnienia albo nieistnienia ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych lub decyzja administracyjna o odmowie przyznania dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do Ministra SW 2. Zaopiniowanie wniosku pod względem formalno-prawnym oraz pod kątem spełniania warunków technicznych 3. W przypadku stwierdzenia braków wezwanie strony do ich uzupełnienia 4. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub decyzji o odmowie przyznania dostępu 5 Uzyskiwanie on-line z Rejestru Dowodów Osobistych potwierdzenia istnienia albo nieistnienia ważnego dowodu osobistego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnienie danych

  Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

  Uzyskanie prawa do weryfikacji on-line posiadanych danych z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów osobistych w zakresie: imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, serii i numer dowodu osobistego, terminu ważności dowodu osobistego