Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca i wojewoda

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
Czas realizacji  

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni od złożenia wniosku, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty  

1. Opłata za wpis – 400 zł 2. Opłata ewidencyjna – 1 zł

Tryb odwoławczy  

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia przysługuje stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do ministra właściwego do spraw transportu.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu do tego rejestru.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. 2. Wezwanie przedsiębiorcy do uzupełnienia wniosku w przypadku złożenia niekompletnego wniosku. 3. Rozpatrzenie wniosku. 4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia i wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, albo wydanie decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, w przypadku, gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 2) przedsiębiorcę wykreślono w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z rejestru tej działalności regulowanej z następujących przyczyn: a) przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym; b) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; c) zostały stwierdzone rażące naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Ośrodek szkolenia
 • szkolenie okresowe
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
 • kwalifikacja wstępna
 • Podobne usługi  

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia