Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organami właściwymi do usunięcia niezgodności są odpowiednio wójt/burmistrz/prezydent, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, wojewoda, konsul lub minister właściwy do spraw wewnętrznych każdy zgodnie ze swoją właściwością.

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy danych każdej osoby fizycznej i może być realizowana na wniosek osoby fizycznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców.
Czas realizacji  

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rezultatem usługi jest sprawdzenie danych oraz usunięcie niezgodności w danych osobowych lub jego brak w przypadku stwierdzenia prawidłowości danych i w uzasadnionych przypadkach zawiadomienie osoby, której dane były sprawdzane. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy, zawiera w szczególności informację o działaniach podjętych w związku z usunięciem niezgodności i o wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu – także datę jego wszczęcia.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez osobę, której dane dotyczą, wniosku o sprawdzenie danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia. 2. Sprawdzenie danych przez organ właściwy do realizacji usługi. 3. Usunięcie ewentualnych stwierdzonych niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrach mieszkańców przez organ, który je stwierdził. 4. Przekazanie zlecenia usunięcia niezgodności do organu właściwego, jeśli organ, który dokonał sprawdzenia osoby jest niewłaściwy do usunięcia niezgodności. 5. Powiadomienie osoby o usunięciu niezgodności, jeśli realizacja nastąpiła na wniosek osoby. W przypadku sprawdzenia i usunięcia niezgodności z urzędu powiadomienie będzie wysyłane w sytuacjach gdy znacznie zmienił się status administracyjno-prawny osoby.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Niezgodność
 • weryfikacja danych
 • sprawdzenie danych w rejestrze mieszkańców
 • sprawdzenie danych w rejestrze PESEL
 • Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

  Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia.