Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Uzyskanie informacji z rejestru

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Edukacji i Nauki

Kogo dotyczy  

Dokument wystawia - MEiN /instytucja publiczna; Prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje: - dyrektorowi szkoły w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole - (jeżeli ustalił za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze, albo jeżeli nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL), - rzecznikom dyscyplinarnym i komisjom dyscyplinarnym - w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub postępowaniem dyscyplinarnym; - sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości; - prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia; - organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach wykonywania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie; - każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek osoby ubiegającej się o informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych
Czas realizacji  

Informacji z rejestru udziela się w następujących terminach: w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku: - dyrektorowi szkoły w stosunku do osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela lub nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz osobie, której dane osobowe znajdują się w rejestrze. - w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podmiotom: - rzecznikom dyscyplinarnym i komisjom dyscyplinarnym; - sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości; - prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia; - organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez osoby i instytucje wymienione w ustawie Karta Nauczyciela. 2. Analiza wniosku pod względem formalnym. Wniosek niespełniający warunków, o których mowa w art. 85y ust. 2, 3 lub 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela pozostawia się bez rozpoznania. 3. Wydanie informacji albo pozostawienie bez rozpoznania. 4.Przesłanie informacji do wnioskodawcy.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • nauczyciel
 • ukarany
 • rejestr
 • Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

  Uzyskanie informacji z rejestru