Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie pełnej teletransmisji danych

Uzyskanie wglądu on-line do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Spraw Wewnętrznych

Kogo dotyczy  

Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazane w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, którym dane z Rejestru Dowodów Osobistych są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej Ministra SW rozstrzygającej o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dostępu on-line do Rejestru Dowodów Osobistych, składa się, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wniosek o ponowne rozpatrzenie

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnianie danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub decyzja administracyjna o odmowie przyznania tego dostępu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do Ministra SW 2. Zaopiniowanie wniosku pod względem formalno-prawnym oraz pod kątem spełniania warunków technicznych 3. W przypadku stwierdzenia braków wezwanie strony do ich uzupełnienia 4. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych w trybie pełnej teletransmisji danych lub decyzji o odmowie przyznania dostępu 5 Uzyskiwanie wglądu on-line do danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnienie danych

  Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie pełnej teletransmisji danych

  Uzyskanie wglądu on-line do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych