Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Program Współdziałania – KLUCZOWI PODATNICY – korespondencja z Szefem KAS

Zawarcie umowy o współdziałanie (Art. 20s. § 1. ustawy Ordynacja podatkowa)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Kogo dotyczy  

Podatnik, u którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 000 000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy.
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Zawarcie umowy o współdziałanie (Art. 20s. § 1. ustawy Ordynacja podatkowa)

Etapy realizacji usługi  

Przekazanie i przyjęcie pisma.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Program Współdziałania
 • porozumienie
 • Program Współdziałania – KLUCZOWI PODATNICY – korespondencja z Szefem KAS

  Zawarcie umowy o współdziałanie (Art. 20s. § 1. ustawy Ordynacja podatkowa)