Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

Teraz możesz zameldować się bez udziału urzędnika. Możesz też zameldować swoje dziecko, jeśli przy jego danych wpisano twój numer PESEL.
Aby zameldować się bez udziału urzędnika, musisz:
być właścicielem lokalu, w którym się meldujesz, lub mieć do niego inny tytuł prawny
oraz
widnieć w księdze wieczystej tego lokalu.
Bez udziału urzędnika możesz zameldować również swoje niepełnoletnie dziecko, jeśli w
rejestrze PESEL przy jego danych wpisano twój numer PESEL. Jeśli w księdze wieczystej są dane twoje lub twojego dziecka i adres lokalu się zgadza – system zamelduje dziecko automatycznie.
Kiedy się zameldować

- najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
- jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały ,
- jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

[!UWAGA!] Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) — podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ gminy, na terenie której mieszkasz

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób chcących uzyskać zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – numer księgi wieczystej tego lokalu. Jeśli dane nie będą zgodne z danymi w księdze wieczystej, zobaczysz komunikat, że nie możesz skorzystać z automatycznego zameldowania, a twoje zgłoszenie zostanie wysłane do urzędu. W takim przypadku dołącz JEDEN z dokumentów elektronicznych, który potwierdzi, że masz tytuł prawny do lokalu, na przykład: umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu,
 • Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz dokument elektroniczny: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania i potwierdza twój pobyt w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.
 • Jeśli dane są zgodne z księgą wieczystą, system zamelduje cię automatycznie od razu po wysłaniu zgłoszenia. Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Jeśli system melduje cię automatycznie, zaświadczenie jest bezpłatne i otrzymasz je na skrzynkę Gov (ePUAP).
 • Jeśli dane nie są zgodne z księgą wieczystą lub meldujesz inną osobę – dołącz odpowiednie dokumenty. Zostaną one ocenione przez urzędnika (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować). Jeśli zaznaczysz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz potwierdzenie płatności za zaświadczenie. Możesz też wybrać, w jaki sposób chcesz je dostać: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
Czas realizacji  

Jeśli meldujesz siebie lub swoje niepełnoletnie dziecko i dane są zgodne z księgą wieczystą, w której widniejesz ty lub dziecko – od razu otrzymasz informację o zameldowaniu (bez udziału urzędnika). Jeśli dane twoje lub dziecka nie są zgodne z księgą wieczystą lub meldujesz inną osobę i dołączysz wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię lub tę osobę od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli do formularza załączysz cyfrowe odwzorowania dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i zamelduje cię dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

Opłaty  

Zaświadczenie o zameldowaniu: na pobyt stały – bezpłatne, na pobyt czasowy – 17 zł (bezpłatnie tylko wtedy, gdy system melduje cię automatycznie), każde kolejne zaświadczenie, na przykład gdy zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu, kosztuje 17 zł. Sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy, w którym się meldujesz, na jakie konto wpłacić pieniądze.

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zameldowanie lub wezwanie do uzupełnienia. 3.1. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu, 3.2 Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie - zaznacz odpowiednie pole w formularzu

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

  Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

  Teraz możesz zameldować się bez udziału urzędnika. Możesz też zameldować swoje dziecko, jeśli przy jego danych wpisano twój numer PESEL.
  Aby zameldować się bez udziału urzędnika, musisz:
  być właścicielem lokalu, w którym się meldujesz, lub mieć do niego inny tytuł prawny
  oraz
  widnieć w księdze wieczystej tego lokalu.
  Bez udziału urzędnika możesz zameldować również swoje niepełnoletnie dziecko, jeśli w
  rejestrze PESEL przy jego danych wpisano twój numer PESEL. Jeśli w księdze wieczystej są dane twoje lub twojego dziecka i adres lokalu się zgadza – system zamelduje dziecko automatycznie.
  Kiedy się zameldować

  - najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
  - jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały ,
  - jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

  [!UWAGA!] Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

  Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

  Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) — podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

  Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

  nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).