Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie zezwolenia na realizację przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób

Uzyskanie zezwolenia na realizację przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot: 1) mający siedzibę w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 2) wykorzystujący do przewozu pojazd zarejestrowany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Stosuje się terminy określone w KPA tj.: nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy

Opłaty  

Za wydanie zezwolenia przedsiębiorcy zagranicznemu na przewóz kabotażowy pobiera się opłatę w wysokości 3000 zł.

Tryb odwoławczy  

Główny Inspektor Transportu Drogowego w terminach przewidzianych w KPA dla decyzji administracyjnych

Rezultat realizacji usługi  

Zezwolenie na realizację przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku – ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków – wydanie zezwolenia (jeżeli wniosek jest kompletny) – odmowa wydania zezwolenia w przypadku nieuzupełnienia wniosku.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zezwolenie
 • kabotaż
 • Wydanie zezwolenia na realizację przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób

  Uzyskanie zezwolenia na realizację przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób