Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

SF1 Sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli.

Umożliwienie składania do Ministra Finansów, sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, zarówno w formie papierowej, jak i postaci elektronicznej (z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Finansów

Kogo dotyczy  

Pełnomocnicy komitetów inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2120, Art. 17, ust. 3,)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2217)
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie elektronicznej wersji sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej

Etapy realizacji usługi  

1. Utworzenie komitetu inicjatywy ustawodawczej popierającego projekt ustawy, 2. Zebranie wymaganej liczny podpisów pod projektem ustawy, 3. Złożenie przez pełnomocnika komitetu do Marszałka Sejmu projektu ustawy z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt, 4. Złożenie przez pełnomocnika komitetu do Ministra Finansów sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej; wzór sprawozdania i szczegółowy zakres zawartych w nim informacji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 2217); sprawozdanie może zostać wniesione w formie papierowej, jak i postaci elektronicznej, opatrzonej: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (w konsekwencji, do podpisu tego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia nr 910/2014, w szczególności art. 27 ust. 2), albo - podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 lipca 2018 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544).

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   sprawozdanie fundusze inicjatywa ustawodawcza obywatele

  SF1 Sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli.

  Umożliwienie składania do Ministra Finansów, sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, zarówno w formie papierowej, jak i postaci elektronicznej (z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).