Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Środowiska

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorstwa lub operatorzy, którzy zobowiązani są do uzyskania autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianycha (Dz. U. z 2015 r., poz. 881)
 • Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru (Dz. U. z 2015 r., poz. 2055)
Wymagane dokumenty  
 • oświadczanie o posiadaniu możliwości magazynowania halonów w szczelnie zamkniętych opakowaniach zabezpieczonych przed promieniami UV i wilgocią, w warunkach zapewniających zminimalizowanie ich emisji do środowiska (wnioski w spr. halonów)
 • wypełniony wniosek
 • kopia elektroniczna zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i ich przetwarzanie (wnioski w spr. halonów)
 • kopia elektroniczna dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w działalności związanej ze stosowaniem gazowych środków gaśniczych lub obrotem takimi środkami (wnioski w spr. halonów)
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Środowiska

Rezultat realizacji usługi  

Wpisanie do rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych

Etapy realizacji usługi  

1 Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Ministra Środowiska;
2. Weryfikacja przesłanego wniosku;
3. Wpis lub odmowa wpisu do rejestru

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   rejestr przedsiębiorstw i operatorów halony substancje kontrolowane

  Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)

  Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych