Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydane opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia/czynności mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Inwestorów, na których organ właściwy do wydania decyzji przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nałożył taki obowiązek

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o wydanie decyzji
 • wniosek o opinię odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
 • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (jeżeli dotyczy)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony lub informacja o jego braku
 • karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

17 zł za ewentualne pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji/wydane postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub brak takiego obowiązku

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Natura 2000

  Opinia odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydane opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia/czynności mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000)