Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami są niezbędnym dokumentem w wypadku ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z funduszy ochrony środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy urząd marszałkowski

Kogo dotyczy  

O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się podmioty, które wywiązują się z ustawowych obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. 1. Przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa. 2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorca. 3. Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 4. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia
 • Wzór listy jednostek organizacyjnych - tylko dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Wzór oświadczenia o niekorzystaniu ze środowiska
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. (Art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie wydania zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   niezaleganie z opłatami korzystanie ze środowiska zaświadczenie
  Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

  Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami są niezbędnym dokumentem w wypadku ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z funduszy ochrony środowiska.