Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Poddziałanie 8.5 przyznanie wsparcia na inwestycje w ekosystemach leśnych

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Kogo dotyczy  

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 587 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • skan wniosku o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska,
 • dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja,
 • pisemna zgoda na realizację inwestycji: a) pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności, b) małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunty te stanowią własność tego małżonka,
 • kopia planu inwestycji potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan.
Czas realizacji  

Realizacja inwestycji w terminie 10 miesięcy licząc od dnia otrzymania postanowienia o spełnieniu warunków do otrzymania pomocy. Wydanie decyzji o przyznaniu pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w terminie 60 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt. Wypłata pomocy w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska stała się ostateczna.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska należy złożyć do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o przyznaniu pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska lub decyzja o odmowie przyznania pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, 2. weryfikacja wniosku, 3. wydanie postanowienia o spełnieniu warunków do otrzymania pomocy lub decyzji o odmowie przyznania pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, 4. złożenie oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, 5. wizyta operacji/kontrola na miejscu gruntu, na którym została zrealizowana inwestycja, 6. wydanie decyzji o przyznaniu pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska lub decyzji o odmowie przyznania pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Poddziałanie 8.5 przyznanie wsparcia na inwestycje w ekosystemach leśnych

  Poddziałanie 8.5 przyznanie wsparcia na inwestycje w ekosystemach leśnych

  Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.