Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, niedźwiedzie, rysie i żubry

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, niedźwiedzie, rysie i żubry.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Każdy, w czyjej nieruchomości powstała szkoda wyrządzona przez zwierzęta chronione (z wyłączeniem szkód powstałych na gruntach Skarbu Państwa)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem działki lub działek, na których wystąpiły szkody
 • numer rachunku bankowego, na który należy przekazać należne odszkodowanie
 • wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione
 • umowa dzierżawy, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (kopia)
 • w przypadku szkód wyrządzonych w pogłowiu, dokumenty potwierdząjące własność utraconej zwierzyny pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • aktualny wypis z rejestru gruntów dla terenów, na których wystąpiły szkody
 • dokumentacja zdjęciowa nieruchomości dotkniętych szkodą, jeżeli została sporządzona
 • w przypadku szkód wyrządzonych w groblach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących
Czas realizacji  

Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

W przypadku, gdy postępowanie nie zakończy się podpisaniem ugody cywilnej lub brakiem akceptacji z kwotą przyznanego odszkodowania przysługuje odwołanie do sądu powszechnego właściwego ze względu na adres zamieszkania

Rezultat realizacji usługi  

wypłata odszkodowania lub odmowa wypłaty odszkodowania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. rozpatrzenie wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   odszkodowanie

  Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, niedźwiedzie, rysie i żubry

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, niedźwiedzie, rysie i żubry.