Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozpatrzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska

Przekazanie interwencji dotyczącej nieprzestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji rządowej i samorządowej, organy władzy sądowniczej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wszelka dokumentacja potwierdzająca zasadność złożenia interwencji
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

W przypadku zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska związanych z przekazaną interwencją, naruszenie praworządności lub interesów interweniującego, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwienie sprawy interweniujący można złożyć skargę w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rezultat realizacji usługi  

Podjęcie działań wyjaśniających lub przeprowadzenie kontroli interwencyjnej (w uzasadnionych przypadkach dokonanie poboru próbek lub przeprowadzenie pomiarów)

Etapy realizacji usługi  

1. rejestracja i analiza wniosku pod kątem właściwości rzeczowej i miejscowej , 2. w przypadku stwierdzenia, że zgłoszona interwencja nie dotyczy właściwości, przygotowanie przekazania do organu właściwego, 3. podjęcie działań wyjaśniających, 4. podjęcie kontroli pozaplanowej, 5. podjęcie działań pokontrolnych, 6. poinformowanie interweniującego o ustaleniach kontroli oraz podjętych działaniach pokontrolnych, 7. monitorowanie realizacji działań pokontrolnych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • intwerwencja
  • wniosek
  • Podobne usługi  

    Rozpatrzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska

    Przekazanie interwencji dotyczącej nieprzestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.