Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzenia planu metodyki monitorowania

Zatwierdzenia planu metodyki monitorowania

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Plan metodyki monitorowania zawiera szczegółową, kompletną i przejrzystą dokumentację wszystkich odpowiednich etapów gromadzenia danych, a także zawiera co najmniej elementy wymienione w załączniku VI rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 • opis instalacji, z uwzględnieniem w szczególności opisu przeprowadzonych procesów, wykaz źródeł emisji, schemat i plan instalacji umożliwiający zrozumienie podstawowych przepływów materiałów i energii, • ocenę ryzyka, • odniesienie do procedury zarządzania przydzielaniem obowiązków w zakresie monitorowania i raportowania w ramach instalacji, a także zarządzania kompetencjami odpowiedzialnych pracowników, • odniesienie do procedury regularnej oceny planu metodyki monitorowania pod względem jego odpowiedniości, • odniesienie do pisemnych procedur dotyczących działań w zakresie przepływu danych i działań kontrolnych, w tym schematów wyjaśniających, • procedura rejestrowania wytworzonych produktów i odpowiadających im kodów PRODCOM, • uzasadnienie potwierdzające techniczną niewykonalność (w stosownych przypadkach); • uzasadnienie potwierdzające nieracjonalne koszty (w stosownych przypadkach), • uproszczoną ocenę niepewności (w stosownych przypadkach).
Czas realizacji  

Wydanie pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, natomiast sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty  

a) zatwierdzenia planu metodyki monitorowania 10,00 zł, b) w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty 17 zł (za każde pełnomocnictwo).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zatwierdzenia planu metodyki monitorowania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • plan metodyki
 • monitorowanie
 • Zatwierdzenia planu metodyki monitorowania

  Zatwierdzenia planu metodyki monitorowania