Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Utworzenie parku krajobrazowego

Złożenie wniosku o utworzenie parku krajobrazowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz zgłoszeniowy obiektu proponowanego jako park krajobrazowy
 • Koncepcja przedstawiająca celowość utworzenia przedmiotowej formy ochrony oraz cele i założenia jej ochrony, wraz z udokumentowaniem wartości, dla których teren ma być objęty ochroną i funkcji, jakie ma spełniać
 • Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania gruntów i form własności
 • Mapa przedstawiająca zasięg terytorialny przedmiotowej formy ochrony przyrody w skali co najmniej 1:25 000 z uwzględnieniem już istniejących form ochrony przyrody na tym terenie
Czas realizacji  

W przypadku wniosku rady gminy - 3 miesiące. W pozostałych przypadkach - brak terminu.

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Uchwała sejmiku województwa w sprawie utworzenia parku krajobraozwego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Podjęcie uchwały.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Utworzenie parku krajobrazowego

  Utworzenie parku krajobrazowego

  Złożenie wniosku o utworzenie parku krajobrazowego