Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalanie wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa, a także za szkody niezwiązane z realizacją pozwolenia

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa, a także za szkody niezwiązane z realizacją pozwolenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoba poszkodowana

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgłoszenie i opis szkody
 • Wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania
Czas realizacji  

W ciągu 1 miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).

Opłaty  

Opłata w wysokości 10,00 zł

Tryb odwoławczy  

Decyzja jest niezaskarżalna. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa; droga sądowa przysługuje również w przypadku niewydania decyzji przez organ w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Negocjacje. 4. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Ustalanie w drodze decyzji administracyjnej wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego
 • do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa
 • a także za szkody niezwiązane z realizacją pozwolenia
 • Ustalanie wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa, a także za szkody niezwiązane z realizacją pozwolenia

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa, a także za szkody niezwiązane z realizacją pozwolenia