Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego

Za pośrednictwem tej usługi mieszkańcy lokalnej społeczności mogą na wniosek danego sołectwa uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, złożyć wniosek o przyznanie w budżecie gminy na wybrany cel. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa , wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Dotyczy mieszkańców sołectwa chcących skorzystać ze środków wyodrębnionych budżecie gminy - w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

do 30 września danego roku

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o odrzuceniu wniosku, podtrzymać wniosek niespełniający ww. warunków, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o odrzuceniu wniosku, przekazuje radzie gminy za pośrednictwem w

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji (przyznanie lub odmowa przyznania środków)

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego

Złożenie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego

Za pośrednictwem tej usługi mieszkańcy lokalnej społeczności mogą na wniosek danego sołectwa uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, złożyć wniosek o przyznanie w budżecie gminy na wybrany cel. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa , wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.