Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81, par. 8,)
Wymagane dokumenty  
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 • do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 • program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek
 • w przypadku działania przez pełnomocnika, aktualny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł, ewentualna opłata za pełnomocnictwo 17 zł

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  Wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków