Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim

Usługa umożliwia złożenie do urzędu wojewódzkiego skargi lub wniosku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Obywatele i Przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski i zapytania do instytucji publicznej, a instytucje te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez instytucję publiczną rozumiane są organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów instytucji publicznej w sprawie skarg i wniosków normuje Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).

Definicja skargi:
Skargę można określić jako zarzut zawierający negatywną ocenę czyjegoś zachowania się, najczęściej dokonanego w przeszłości. Zgodnie z art. 227 kpa ze skargą mamy do czynienia wtedy, gdy występuje wyraz niezadowolenia z działalności organów państwowych (samorządowych) i społecznych lub z działań ich pracowników.

Definicja wniosku:
Art. 241 kpa stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Wniosek może pochodzić od osoby lub jednostki organizacyjnej, który złożony jest w oznaczonym przez przepisy interesie oraz dotyczy spraw pozostających w orbicie zainteresowań państwa (lub organu).
Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. Oznacza to, że skarga wniesiona w związku z treścią decyzji organu pierwszej instancji, w terminie przewidzianym w ustawie do złożenia odwołania, podlega rozpatrzeniu jako odwołanie od tej decyzji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania).
Czas realizacji  

Termin 7–dniowy – gdy skarga lub wniosek nie dotyczy Urzędu Wojewódzkiego (przesłanie do właściwego organu lub zwrot skargi ze wskazaniem organu do jego rozpatrzenia - art. 231 kpa), Termin jednego miesiąca – gdy prowadzone jest postępowanie skargowe – czas na zakończenie postępowania określa art. 237 § l kpa. W przypadku, gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego termin na rozpatrzenie skargi lub wniosku wynosi 14 dni - art. 237 §2 kpa. W przypadku niemożności załatwienia skargi w terminie informuje się skarżącego o przyczynach niedotrzymania terminu i określa się nowy termin zakończenia sprawy - art. 36 kpa.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do urzędu wojewódzkiego skargi lub wniosku

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku/skargi 2. Weryfikacja wniosku/skargi 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   rejestracja skargi wnioski Urząd Wojewódzki

  Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim

  Usługa umożliwia złożenie do urzędu wojewódzkiego skargi lub wniosku.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Obywatele i Przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski i zapytania do instytucji publicznej, a instytucje te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez instytucję publiczną rozumiane są organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów instytucji publicznej w sprawie skarg i wniosków normuje Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).

  Definicja skargi:
  Skargę można określić jako zarzut zawierający negatywną ocenę czyjegoś zachowania się, najczęściej dokonanego w przeszłości. Zgodnie z art. 227 kpa ze skargą mamy do czynienia wtedy, gdy występuje wyraz niezadowolenia z działalności organów państwowych (samorządowych) i społecznych lub z działań ich pracowników.

  Definicja wniosku:
  Art. 241 kpa stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Wniosek może pochodzić od osoby lub jednostki organizacyjnej, który złożony jest w oznaczonym przez przepisy interesie oraz dotyczy spraw pozostających w orbicie zainteresowań państwa (lub organu).
  Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. Oznacza to, że skarga wniesiona w związku z treścią decyzji organu pierwszej instancji, w terminie przewidzianym w ustawie do złożenia odwołania, podlega rozpatrzeniu jako odwołanie od tej decyzji.