Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia zainicjowanie kontroli legalności aktów prawnych jednostek zgodnie z właściwościami regionalnych izb obrachunkowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa sprawuje nadzór nad legalnością aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego i związki komunalne w zakresie spraw finansowych. W tym zakresie do jej kompetencji należy badanie ich zapisów pod względem zgodności z obowiązującym prawem. W odniesieniu do aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych podjętych z istotnym naruszeniem prawa regionalna izba obrachunkowa wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające ich nieważność w całości lub w części lub w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wskazuje, że akt prawny został podjęty z nieistotnym naruszeniem prawa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalna Izba Obrachunkowa właściwa

Kogo dotyczy  

Instytucji - jednostek samorządu terytorialnego, związki komunalne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zarządzenia
  • Uchwały
Czas realizacji  

Regionalna Izba Obrachunkowa uznając badany akt prawny za podjęty z istotnym naruszeniem prawa może w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia wydać: rozstrzygnięcie nadzorcze - w odniesieniu do aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego /związków komunalnych/.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W odniesieniu do wydawanych przez regionalne izby obrachunkowe rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność aktów prawnych wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego /związków komunalnych/ przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą organy mogą wnosić w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie kontroli legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego /związków komunalnych/.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku dot. rozpoczęcia kontroli. 2. Weryfikacja dokumentacji. 3. Uruchomienie procedury kontroli.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego /związków komunalnych/

Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia zainicjowanie kontroli legalności aktów prawnych jednostek zgodnie z właściwościami regionalnych izb obrachunkowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa sprawuje nadzór nad legalnością aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego i związki komunalne w zakresie spraw finansowych. W tym zakresie do jej kompetencji należy badanie ich zapisów pod względem zgodności z obowiązującym prawem. W odniesieniu do aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych podjętych z istotnym naruszeniem prawa regionalna izba obrachunkowa wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające ich nieważność w całości lub w części lub w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wskazuje, że akt prawny został podjęty z nieistotnym naruszeniem prawa.