Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Krajowej Izby Odwoławczej

Kogo dotyczy  

Podmioty wnoszące odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 280)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 238) w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Formularz Odwołania
 • - dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości,
  - dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu,
  - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  - pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
Czas realizacji  

15 dni

Opłaty  

Wpis od odwołania w wysokości określonej przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 238) w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

Tryb odwoławczy  

Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (art. 198 b ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

  Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

  Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych