Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek oraz inwentaryzacja uproszczona lokalu z opisem (wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego), z której wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak informacji

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem Starosty Powiatu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego.