Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Usługa umożliwia zainicjowanie kontroli legalności aktów prawnych jednostek zgodnie z właściwościami wojewody.
Wojewoda sprawuje nadzór nad legalnością aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, organy Izby Rolniczej oraz Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym zakresie do jego kompetencji należy badanie ich zapisów pod względem zgodności z obowiązującym prawem. W odniesieniu do aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego podjętych z istotnym naruszeniem prawa wojewoda wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające ich nieważność w całości lub w części lub w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wskazuje, że akt prawny został podjęty z nieistotnym naruszeniem prawa. W przypadku natomiast uchwał organów Izby Rolniczej oraz uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznanych za niezgodne z prawem wojewoda wydaje decyzje stwierdzające nieważność uchwały w całości lub w części.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda właściwy

Kogo dotyczy  

Instytucji - jednostek samorządu terytorialnego, Izby Rolniczej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Uchwały
  • Zarządzenia
Czas realizacji  

Wojewoda uznając badany akt prawny za podjęty z istotnym naruszeniem prawa może w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia wydać: rozstrzygnięcie nadzorcze - w odniesieniu do aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego lub decyzję- w odniesieniu do uchwał wydawanych przez organy Izby Rolniczej. Ponadto w stosunku do uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznanych przez wojewodę za sprzeczne z prawem wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwał wydaje decyzję stwierdzającą ich nieważność w całości lub w części.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W odniesieniu do wydawanych przez wojewodę rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji, stwierdzających nieważność aktów prawnych wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy Izby Rolniczej, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą organy mogą wnosić w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub decyzji. W sprawach stwierdzenia nieważności uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie kontroli legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku dot. rozpoczęcia kontroli. 2. Weryfikacja dokumentacji. 3. Uruchomienie procedury kontroli.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   kontrola legalności aktów prawnych organy jednostek samorządu terytorialnego organy Izby Rolniczej Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Usługa umożliwia zainicjowanie kontroli legalności aktów prawnych jednostek zgodnie z właściwościami wojewody.
Wojewoda sprawuje nadzór nad legalnością aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, organy Izby Rolniczej oraz Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym zakresie do jego kompetencji należy badanie ich zapisów pod względem zgodności z obowiązującym prawem. W odniesieniu do aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego podjętych z istotnym naruszeniem prawa wojewoda wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające ich nieważność w całości lub w części lub w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wskazuje, że akt prawny został podjęty z nieistotnym naruszeniem prawa. W przypadku natomiast uchwał organów Izby Rolniczej oraz uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznanych za niezgodne z prawem wojewoda wydaje decyzje stwierdzające nieważność uchwały w całości lub w części.