Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru.

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81, par. 5,)
Wymagane dokumenty  
 • zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przeniesiony zabytek ruchomy
 • dokument pełnomocnictwa i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, o ile wnioskodawca lub charakter inwestycji nie są zwolnione z tej opłaty na podstawie odrębnych przepisów,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem,
 • projekt budowlany albo program robót budowlanych – 2 egz, program robót budowlanych zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu przemieszczenia na zabytek, w szczególności: a. opis stanu zachowania zabytku; b. wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej; c. wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego uprawniającego do występowania z tym wnioskiem,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika, aktualny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł, ewentualne pełnomocnictwo 17 zł

Tryb odwoławczy  

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego

  Wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego