Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez spółki wodne na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego spółkom wodnym na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie, a także rozliczanie oraz kontrola wykonywania zadania

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy powiat

Kogo dotyczy  

Spółki wodne Powiatu

Podstawy prawne  
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 469 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 185, poz. 1683)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przyznanie dotacji zawierający:
  - dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji z podaniem numeru Wpisu do Katastru Wodnego,
  - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
  - termin i miejsce realizacji zadania,
  - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  - wysokość dotacji,
  - Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  - oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji dla spółek wodnych.
Czas realizacji  

Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku i po uchwaleniu budżetu danego Powiatu na dany rok kalendarzowy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku i po uchwaleniu budżetu Powiatu na dany rok kalendarzowy, przygotowanie umów dla spółek wodnych, a następnie realizacja zadania i rozliczenie przyznanej dotacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez spółki wodne na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

  Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez spółki wodne na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

  Udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego spółkom wodnym na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie, a także rozliczanie oraz kontrola wykonywania zadania