Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy

Kogo dotyczy  

Zgłaszający, którym może być:
1. Zgłaszający
2. Pełnomocnik

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1805)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1623)
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie powinno obejmować:
  - nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,
  - nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  - wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
  - podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trwa ok. 1,5 roku od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

1. Zgłoszenie w formie papierowej: 550,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo. 2. Zgłoszenie w postaci elektronicznej: 500,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.
Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.
Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji lub postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
  Podobne usługi  

  Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

  Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.