Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściciela lasu na wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny.

W stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego.

W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Kogo dotyczy  

osób zainteresowanych zmianą lasu na użytek rolny

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o dokonanie zmiany lasu na użytek rolny z uzasadnieniem
  • 2. Załączniki:
    - wypis z rejestru gruntów
    - mapa ewidencji gruntów z naniesionym terenem do
    wylesienia
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu,który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściciela lasu na wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny.

W stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego.

W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.