Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Badanie próbek gleby i podłoży na obecność nicieni Globodera spp.

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o badanie próbek gleby i podłoży na obecność nicieni Globodera spp. Przedmiotem badań są próbki gleby i podłoży pobrane podczas kontroli fitosanitarnej: a. regulowanego materiału roślinnego: - uprawianego lub wytwarzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do obrotu na terytorium Unii Europejskiej np. z upraw u zarejestrowanych producentów, w celu wystawienia paszportu roślin -znajdującego się w obrocie w obrębie terytorium Wspólnoty w celu określenia czy spełnione są ustawowe wymagania zdrowotnościowe b. materiału roślinnego przeznaczonego na eksport do państw trzecich w celu sprawdzenia spełnienia wymagań określonych w przepisach państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu/przemieszczania w celu wydania świadectwa fitosanitarnego. c. materiału importowanego w celu kontroli spełnienia unijnych wymagań zdrowotnościowych. d. na zlecenie podmiotów Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z procedurą badawczą: PB 03 Wykrywanie cyst mątwików w próbkach gleby i innych podłożach oraz identyfikacja do gatunków: Globodera rostochiensis (Wollenweber) Skarbilovich i Globodera pallida (Stone) Behrens. Formularz wniosku o badania próbek gleby i podłoża na obecność nicieni Globodera spp. można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców , podmioty eksportujące rośliny, produkty roślinne i przedmioty, osoby fizyczne.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1771)
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r., poz. 301, Art.103, ust.1)
Wymagane dokumenty  
  • Zlecenie
  • Protokół pobrania próby (w przypadku próbek zleconych przez klienta, pobranych przez Oddziały/Delegatury WIORiN)
Czas realizacji  

Od dostarczenia próbki 3 dni

Opłaty  

Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin.

Tryb odwoławczy  

14 dni (w przypadku decyzji)

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie badania gleby/podłoża na obecność nicieni Globodera spp.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku oraz dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem. 3. Uruchomienie badań.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Badanie próbek gleby i podłoży na obecność nicieni Globodera spp.

Badanie próbek gleby i podłoży na obecność nicieni Globodera spp.

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o badanie próbek gleby i podłoży na obecność nicieni Globodera spp. Przedmiotem badań są próbki gleby i podłoży pobrane podczas kontroli fitosanitarnej: a. regulowanego materiału roślinnego: - uprawianego lub wytwarzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do obrotu na terytorium Unii Europejskiej np. z upraw u zarejestrowanych producentów, w celu wystawienia paszportu roślin -znajdującego się w obrocie w obrębie terytorium Wspólnoty w celu określenia czy spełnione są ustawowe wymagania zdrowotnościowe b. materiału roślinnego przeznaczonego na eksport do państw trzecich w celu sprawdzenia spełnienia wymagań określonych w przepisach państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu/przemieszczania w celu wydania świadectwa fitosanitarnego. c. materiału importowanego w celu kontroli spełnienia unijnych wymagań zdrowotnościowych. d. na zlecenie podmiotów Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z procedurą badawczą: PB 03 Wykrywanie cyst mątwików w próbkach gleby i innych podłożach oraz identyfikacja do gatunków: Globodera rostochiensis (Wollenweber) Skarbilovich i Globodera pallida (Stone) Behrens. Formularz wniosku o badania próbek gleby i podłoża na obecność nicieni Globodera spp. można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.