Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Poddziałanie 8.1 przyznanie wsparcia na zalesienie

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Kogo dotyczy  

rolnika tj. osoby fizycznej lub prawnej bądź grupy osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz która prowadzi działalność rolniczą.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 585 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  1. wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie; 2. kopia planu zalesienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan; 3. pisemna zgodę: a) pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności, b) małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika; 4. dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia; 5. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Czas realizacji  

Wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia na zalesienie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt. Wypłata wsparcie na zalesienie w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu tego wsparcia stała się ostateczna.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania wsparcia na zalesienie należy złożyć do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o przyznaniu wsparcia na zalesienie lub decyzja o odmowie przyznania wsparcia na zalesienie.

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie, 2. weryfikacja wniosku, 3. wydanie postanowienia o spełnieniu warunków do otrzymania pomocy lub decyzji o odmowie przyznania wsparcia na zalesienie, 4. złożenie oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, 5. wizyta operacji/kontrola na miejscu założonej uprawy leśnej, 6. wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia na zalesienie lub decyzji o odmowie przyznania wsparcia na zalesienie.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie – poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

  Poddziałanie 8.1 przyznanie wsparcia na zalesienie

  Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych