Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wystawianie świadectw fitosanitarnych/świadectw reeksportowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu.
Świadectwo fitosanitarne wydawane jest dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich. Wydaje je wojewódzki inspektor lub w jego imieniu upoważnieni inspektorzy, właściwi ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsca składowania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Świadectwo wystawiane jest na podstawie przeprowadzonych kontroli fitosanitarnych i badań laboratoryjnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Podmiot zainteresowany wysyłką roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do państw trzecich

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu.
  • Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażania, o ile taki zabieg jest wymagany przez państwo trzecie.
  • W przypadku eksportu do państwa określającego wymagania fitosanitarne w pozwoleniu importowym - pozwolenie importowe przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza na język polski.
  • Zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, potwierdzające spełnienie wymagań specjalnych, jeżeli świadectwo fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy ze względu na miejsce uprawy.
  • Świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu.
  • W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika – Pełnomocnictwo
  • Zlecenie na dokonanie fitosanitarnej oceny organoleptycznej przygotowanej do eksportu partii roślin i/lub zlecenie badań laboratoryjnych.
  • Dowód opłaty skarbowej
Czas realizacji  

W zależność od długości badań laboratoryjnych, jeżeli takie są niezbędne

Opłaty  

1. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 20 złotych za wydanie świadectwa – podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez stronę – opłata skarbowa w wysokości 17 złotych - podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek urzędu miasta, w którym usytuowany jest Oddział, do którego złożone jest pełnomocnictwo.
3. Opłata za przeprowadzenie oceny organoleptycznej, badania makroskopowego, badania laboratoryjnego zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW w sprawie opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony

Tryb odwoławczy  

Zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania świadectwa.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wystawianie świadectw fitosanitarnych/świadectw reeksportowych

Wystawianie świadectw fitosanitarnych/świadectw reeksportowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu.
Świadectwo fitosanitarne wydawane jest dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich. Wydaje je wojewódzki inspektor lub w jego imieniu upoważnieni inspektorzy, właściwi ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsca składowania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Świadectwo wystawiane jest na podstawie przeprowadzonych kontroli fitosanitarnych i badań laboratoryjnych.