Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie przez rolnika zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych

Usługa umożliwia wysłanie zgłoszenia dotyczącego zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych przez rolnika.
Rolnik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników może prowadzić obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, jeżeli zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rolnika. Zgłoszenia, należy dokonać w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia, wpisuje rolnika do ewidencji rolników i wydaje zainteresowanemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zawierające niepowtarzalny numer w ewidencji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.

Kogo dotyczy  

Rolnicy chcący prowadzić obrót nasionami roślin rolniczych, warzywnych lub sadzeniakiem ziemniaka wytworzonym we własnym gospodarstwie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie przez rolnika zgłoszenia dot. zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie zgłoszenia. 2. Przyjęcie zgłoszenia. 3. Aktualizacja ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie przez rolnika zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
Podobne usługi  

Zgłoszenie przez rolnika zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych

Usługa umożliwia wysłanie zgłoszenia dotyczącego zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych przez rolnika.
Rolnik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników może prowadzić obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, jeżeli zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rolnika. Zgłoszenia, należy dokonać w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia, wpisuje rolnika do ewidencji rolników i wydaje zainteresowanemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zawierające niepowtarzalny numer w ewidencji.