Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze węglu na miejsce prowadzenia działalności przez tego producenta . Wojewódzki inspektor w drodze decyzji, na zasadach określonych w art. 45 rozporządzenia Komisji(WE) nr 889/2008, wydaje, odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie . Wnioski należy składać ok. miesiąca przed planowanym terminem siewu lub sadzenia . Pozwolenie jest przyznawane w przypadku braku takiego materiału w wykazie dostępnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanym metodami ekologicznymi zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. We wniosku należy podać uzasadnienie wyboru odmiany, z którego powinno wynikać , że wnioskowana odmiana ma duże znaczenie w produkcji ekologicznej a ewentualne alternatywne odmiany ekologicznego materiału siewnego będące w wykazie nie spełnią oczekiwań.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

producenci ekologiczni

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, znakowania i kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 889, poz. 250)
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 834/2007 <br/>z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych <br/>i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 (Dz. U. UE L 189/1 z dnia 20.07.2007 r.)<br/> (Dz. U. z 2007 r. Nr 834, poz. 189)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Wydanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze węglu na miejsce prowadzenia działalności przez tego producenta . Wojewódzki inspektor w drodze decyzji, na zasadach określonych w art. 45 rozporządzenia Komisji(WE) nr 889/2008, wydaje, odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie . Wnioski należy składać ok. miesiąca przed planowanym terminem siewu lub sadzenia . Pozwolenie jest przyznawane w przypadku braku takiego materiału w wykazie dostępnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanym metodami ekologicznymi zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. We wniosku należy podać uzasadnienie wyboru odmiany, z którego powinno wynikać , że wnioskowana odmiana ma duże znaczenie w produkcji ekologicznej a ewentualne alternatywne odmiany ekologicznego materiału siewnego będące w wykazie nie spełnią oczekiwań.