Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji producentów

Przez złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów należy rozumieć złożenie wniosku zarówno w celu uzyskania wpisu w ewidencji producentów jak i zgłoszenia zmiany danych lub korekty wniosku lub korekty zmiany danych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy miejscowo Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r., poz. 807 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1964)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek zgodny z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24.12.2014 r.(Dz. U. z 2014 poz. 1964 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 95/2010 Prezesa ARiMR z dnia 10.09.2010 r.(z późn. zm.).
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji wydanej przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR służy odwołanie do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Kierownika Biura Powiatowego.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wydanie decyzji w sprawie wniosku.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wpis do ewidencji porducentów

  Wpis do ewidencji producentów

  Przez złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów należy rozumieć złożenie wniosku zarówno w celu uzyskania wpisu w ewidencji producentów jak i zgłoszenia zmiany danych lub korekty wniosku lub korekty zmiany danych