Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Laboratoryjna ocena zdrowotności materiału siewnego ziemniaka

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka. Laboratoryjnej ocenie zdrowotności materiału siewnego podlegają plantacje, które w ocenie polowej spełniły wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r.w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz.U. 2013 nr 0 poz.517) i posiadają świadectwo oceny polowej. Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z metodą określoną w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2007 w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego (Dz. U. 2007 Nr 55, poz.363). Formularz wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - urzędowe laboratorium przy Wojewódzkim Inspektorze Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce pobrania próby.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym. Rolnicy posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału (Dz. U. z 2014 r., poz. 1795)
  • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r.w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 517)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 630)
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r., poz. 129, Art.45)
Wymagane dokumenty  
  • Zlecenie
  • Protokół nr pobrania prób bulw ziemniaka/materiału szkółkarskiego do:
Czas realizacji  

2 miesiące

Opłaty  

Wysokość opłat określa: Załącznik nr 4 do rozporządzenia MRiRW z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za pobieranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat. ( DZ. U. 2008 Nr 77 r., poz. 460).

Tryb odwoławczy  

7 dni do Głównego Inspektora za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora

Rezultat realizacji usługi  

wykonanaie badań

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji, wykonanie oceny zdrowotności materiału siewnego ziemniaka.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Laboratoryjna ocena zdrowotności materiału siewnego ziemniaka

Laboratoryjna ocena zdrowotności materiału siewnego ziemniaka

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka. Laboratoryjnej ocenie zdrowotności materiału siewnego podlegają plantacje, które w ocenie polowej spełniły wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r.w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz.U. 2013 nr 0 poz.517) i posiadają świadectwo oceny polowej. Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z metodą określoną w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2007 w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego (Dz. U. 2007 Nr 55, poz.363). Formularz wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.