Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej.

Zgłoszenie plantacji nasiennych do oceny polowej w celu uznania za materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany roślin rolniczych i warzywnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwy ze względu na położenie plantacji

Kogo dotyczy  

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i rolników.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.04.2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin <br/> (Dz. U. z 2013 r., poz. 517)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r., poz. 129 z późn. zm., Art.36)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej
 • Oświadczenie zachowującego odmianę, że materiał siewny został wyprodukowany zgodnie
  z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany, oraz własne oznaczenie odmiany identyfikujące materiał siewny użyty do siewu – w przypadku zgłaszania do oceny polowej materiału siewnego na plantacji obsianej materiałem matecznym.
 • Opis składników mieszańca – w przypadku zgłaszania do oceny polowej odmiany mieszańcowej.
 • Oryginał albo kopię protokołu pobrania próby materiału siewnego do oceny tożsamości
  i czystości odmianowej, a w przypadku, gdy partia pochodzi z innego państwa członkowskiego - pisemną informację z urzędu kwalifikacyjnego tego państwa, że dana partia znajduje się w tym państwie w ocenie tożsamości.
 • Oryginał lub kopię dokumentu zakupu zawierającego w szczególności numer partii
  i stopień kwalifikacji - w przypadku zgłaszania do oceny polowej materiału siewnego obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany.
 • Oryginał albo kopię świadectwa oceny laboratoryjnej, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka – także oceny cech zewnętrznych, wystawione przez wojewódzkiego inspektora albo właściwy dla danego państwa urząd kwalifikacyjny.
 • Opis botaniczny zgłaszanej odmiany przetłumaczony na język polski w przypadku, gdy tej odmiany nie ma la liście odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru wydawanego przez COBORU.
Czas realizacji  

1. 15 marca:
a. dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych,
b. dla gatunków roślin uprawnych wieloletnich;
2. 20 maja - dla ziemniaka;
3. 15 maja - dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych innych niż wymienione w pkt 1 lit. a i pkt 2;
4. 31 sierpnia - dla gatunków roślin o dwuletnim cyklu rozmnażania.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przypadku, gdy składający wniosek o dokonanie oceny polowej nie zgadza się z wynikiem oceny dokonanej przez wojewódzkiego inspektora, może złożyć wniosek o ponowne dokonanie oceny do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem tego wojewódzkiego inspektora.
W przypadku, gdy składający wniosek o dokonanie oceny polowej nie zgadza się z wynikiem oceny dokonanej przez akredytowane podmioty, może złożyć wniosek o ponowne dokonanie oceny do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce dokonywania oceny.

Wniosek składa się w terminie 3 dni (wyjątek mieszańce kukurydzy dla których jest 5 dniowy termin) od daty otrzymania świadectwa lub informacji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej

Dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej.

Zgłoszenie plantacji nasiennych do oceny polowej w celu uznania za materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany roślin rolniczych i warzywnych.