Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka. Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z metodą określoną załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014r.w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału.(Dz.U.2014, poz.1795).
Formularz wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym. Rolnicy posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014r.w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1795)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 630)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r., poz. 129 z późn. zm., Art.45)
Wymagane dokumenty  
 • Zlecenie
 • Protokół nr pobrania prób sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej.
Czas realizacji  

2 miesiące

Opłaty  

Wysokość opłat określa: Załącznik nr 4 do rozporządzenia MRiRW z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego(Dz.U.2015,poz.88).

Tryb odwoławczy  

7 dni do Głównego Inspektora za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i uruchomienie badań.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przeprowadzenie oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka.
  Podobne usługi  

  Ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka. Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z metodą określoną załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014r.w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału.(Dz.U.2014, poz.1795).
  Formularz wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.