Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka.

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka. Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z metodą określoną załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014r.w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału.(Dz.U.2014, poz.1795).
Formularz wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym. Rolnicy posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014r.w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1795)
  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 grudnia w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 630)
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r., poz. 129 z późn. zm., Art.45)
Wymagane dokumenty  
  • Zlecenie
  • Protokół nr pobrania prób sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej.
Czas realizacji  

2 miesiące

Opłaty  

Wysokość opłat określa: Załącznik nr 4 do rozporządzenia MRiRW z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego(Dz.U.2015,poz.88).

Tryb odwoławczy  

7 dni do Głównego Inspektora za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i uruchomienie badań.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Przeprowadzenie oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka.
Podobne usługi  

Ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka.

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka. Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z metodą określoną załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014r.w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału.(Dz.U.2014, poz.1795).
Formularz wniosku o badanie próbek sadzeniaków ziemniaka można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.