Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych

Usługa umożliwia przesłanie przez przedsiębiorcę zgłoszenia dot. zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych.
Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych warzywnych może prowadzić przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Z obowiązku zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym są podmioty zaopatrujące wyłącznie nieprofesjonalnych odbiorców .
Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia, wpisuje przedsiębiorcę do ewidencji przedsiębiorców i wydaje zainteresowanemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zawierające niepowtarzalny numer w ewidencji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, albo siedzibę albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy chcący prowadzić obrót nasionami roślin rolniczych, warzywnych lub sadzeniakiem ziemniaka

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wysłanie zgłoszenia dotyczącego zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych przez przedsiębiorcę.

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie zgłoszenia. 2. Przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia. 3. Aktualizacja ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
Podobne usługi  

Zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych

Usługa umożliwia przesłanie przez przedsiębiorcę zgłoszenia dot. zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych.
Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych warzywnych może prowadzić przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Z obowiązku zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym są podmioty zaopatrujące wyłącznie nieprofesjonalnych odbiorców .
Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia, wpisuje przedsiębiorcę do ewidencji przedsiębiorców i wydaje zainteresowanemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zawierające niepowtarzalny numer w ewidencji.