Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zwalnianie uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

hodowla ryb, ochrona zdrowia ryb

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

uprawniony do rybactwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek do marszałka województwa, który zawiera następujące dane i załączniki: - podmiot/instytucję i jego siedzibę, - miejsce/obwód rybacki, w którym zaistniały warunki uniemożliwiające prowadzenie chowu lub hodowli ryb, - uzasadnienie celowości braku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w oparciu o badania: czystości wody, stanu zdrowia ryb, - proponowany termin zwolnienia użytkownika z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
 • Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Czas realizacji  

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc, 2. w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty  

Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 82 zł

Tryb odwoławczy  

Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku osobiście lub przesłanie pocztą. 2. Weryfikacja. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • hodowla
 • ochrona ryb
 • Zwalnianie uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

  hodowla ryb, ochrona zdrowia ryb