Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zlecenie badania próbek bulw ziemniaka na obecność bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum.

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku/zlecenia o przebadanie próbek bulw ziemniaka na obecność bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum.
Przedmiotem badań są próbki: - bulw ziemniaka sadzeniaka, aby stwierdzić, że materiał ten spełnia wymagania specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie art.20 ust.1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (min. będzie mógł być zaopatrzony w paszport roślin )oraz pochodzi w prostej linii z materiału poddanego urzędowej ocenie i uznanego za wolny od Cms i Rs na podstawie badań laboratoryjnych, - bulw ziemniaka inne niż sadzeniaki z miejsc produkcji sadzeniaka -bulwy ziemniaka wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej, które będą przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wydania zaświadczenia, że po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych są wolne od Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum, - bulw ziemniaka na bezpośrednie zlecenie podmiotów (klienta zewnętrznego). Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z procedurą badawczą: PB 01 Wykrywanie i identyfikacja bakterii Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus i Ralstonia solanacearum w bulwach ziemniaka.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców, dokonujących obrotu materiałem siewnym ziemniaka. Rolnicy posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym ziemniaka, podmioty eksportujące ziemniaki, inne osoby fizy

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1771)
  • Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm., Art.103, ust.1)
Wymagane dokumenty  
  • Zlecenie
  • Protokół pobrania próby (w przypadku próbek zleconych przez klienta, pobranych przez Oddziały/Delegatury WIORiN)
Czas realizacji  

Od dostarczenia próbki 3 dni

Opłaty  

Wysokość opłat określa Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych(Dz.U. Nr 122, poz. 789).

Tryb odwoławczy  

14 dni od otrzymania sprawozdania z badań

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Decyzja w sprawie zlecenia badań.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zlecenie badania próbek bulw ziemniaka na obecność bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum.

Zlecenie badania próbek bulw ziemniaka na obecność bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum.

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku/zlecenia o przebadanie próbek bulw ziemniaka na obecność bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum.
Przedmiotem badań są próbki: - bulw ziemniaka sadzeniaka, aby stwierdzić, że materiał ten spełnia wymagania specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie art.20 ust.1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (min. będzie mógł być zaopatrzony w paszport roślin )oraz pochodzi w prostej linii z materiału poddanego urzędowej ocenie i uznanego za wolny od Cms i Rs na podstawie badań laboratoryjnych, - bulw ziemniaka inne niż sadzeniaki z miejsc produkcji sadzeniaka -bulwy ziemniaka wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej, które będą przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wydania zaświadczenia, że po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych są wolne od Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum, - bulw ziemniaka na bezpośrednie zlecenie podmiotów (klienta zewnętrznego). Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z procedurą badawczą: PB 01 Wykrywanie i identyfikacja bakterii Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus i Ralstonia solanacearum w bulwach ziemniaka.