Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Badanie próbek materiału roślinnego w kierunku wirusa ospowatości śliw (PPV)

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia badania próbek materiału roślinnego w kierunku wirusa ospowatości śliw.
Przedmiotem badań są próbki pochodzące ze szkółek, sadów zraźnikowych i mateczników, podkładek wegetatywnych z rodzaju Prunus przed wprowadzeniem do obrotu produkowanego materiału kwalifikowanego, pobrane na zlecenie podmiotów. Laboratorium wykonuje badanie wg metodyki zawartej w protokole diagnostycznym PIORiN nr 7 wydanie 2. Realizacja usługi odbywa się po dostarczeniu próbki przez: - klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne WIORiN – Oddziały lub Delegatury) na zlecenie klienta zewnętrznego wraz z protokołem pobrania prób, - klienta zewnętrznego wraz ze zleceniem. Po wykonaniu badania wystawiane jest sprawozdanie z badań.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Producenci sadowniczego materiału szkółkarskiego (dostawcy) posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców wynikający z ustawy o ochronie roślin.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1771)
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r., poz. 301 z późn. zm., Art.103, ust.1)
Wymagane dokumenty  
  • Zlecenie
  • Protokół pobrania próby (w przypadku próbek zleconych przez klienta, pobranych przez Oddziały/Delegatury WIORiN)
Czas realizacji  

Od dostarczenia próbki 2 dni

Opłaty  

Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin.

Tryb odwoławczy  

14 dni (w przypadku decyzji)

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie badań próbek materiału roślinnego w kierunku wirusa ospowatości śliw.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku wraz z przekazaną dokumentacją. 3. Uruchomienie badań.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Badanie próbek materiału roślinnego w kierunku wirusa ospowatości śliw (PPV)
Podobne usługi  

Badanie próbek materiału roślinnego w kierunku wirusa ospowatości śliw (PPV)

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia badania próbek materiału roślinnego w kierunku wirusa ospowatości śliw.
Przedmiotem badań są próbki pochodzące ze szkółek, sadów zraźnikowych i mateczników, podkładek wegetatywnych z rodzaju Prunus przed wprowadzeniem do obrotu produkowanego materiału kwalifikowanego, pobrane na zlecenie podmiotów. Laboratorium wykonuje badanie wg metodyki zawartej w protokole diagnostycznym PIORiN nr 7 wydanie 2. Realizacja usługi odbywa się po dostarczeniu próbki przez: - klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne WIORiN – Oddziały lub Delegatury) na zlecenie klienta zewnętrznego wraz z protokołem pobrania prób, - klienta zewnętrznego wraz ze zleceniem. Po wykonaniu badania wystawiane jest sprawozdanie z badań.