Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do prowadzonego przez ten podmiot rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin.

Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie, czy producent roślin prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W trakcie prowadzonych kontroli pobierane są próbki roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w celu sprawdzenia, czy nie ma przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół. Jeżeli kontrole nie wykażą nieprawidłowości, wówczas producent roślin może wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu do jednostki certyfikującej.

Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:
1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada za-świadczenie o ukończeniu tego szkolenia,
2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin
4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin
5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach integrowanej produkcji roślin
6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich
7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach

Przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, producent roślin przekazuje podmiotowi certyfikującemu:
1) oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
2) informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydawany producentowi roślin będącemu osobą fizyczną, zawiera następujące dane osobowe tego producenta: imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.

Kogo dotyczy  

Każdego producenta roślin, który zgłosił zamiar prowadzenia produkcji roślin z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin do podmiotu certyfikującego, prowadzi produkcję roślin z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin i złoży wniosek o wydanie certyfikatu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin
  • oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
  • informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu
Czas realizacji  

Podmiot certyfikujący prowadzący rejestr jest obowiązany wydać certyfikat bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia do tego organu wniosku o wydanie certyfikatu

Opłaty  

17 zł z wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności wydania certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Wydanie certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do prowadzonego przez ten podmiot rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin.

Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie, czy producent roślin prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W trakcie prowadzonych kontroli pobierane są próbki roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w celu sprawdzenia, czy nie ma przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół. Jeżeli kontrole nie wykażą nieprawidłowości, wówczas producent roślin może wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu do jednostki certyfikującej.

Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:
1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada za-świadczenie o ukończeniu tego szkolenia,
2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin
4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin
5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach integrowanej produkcji roślin
6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich
7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach

Przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, producent roślin przekazuje podmiotowi certyfikującemu:
1) oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
2) informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydawany producentowi roślin będącemu osobą fizyczną, zawiera następujące dane osobowe tego producenta: imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania.