Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD) produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wydanie decyzji nadającej podmiotowi weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI) i wpisanie podmiotu do rejestru podmiotów nadzorowanych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie

Kogo dotyczy  

Rolników, którzy zamierzają rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego polegającą na produkcji i sprzedaży, w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1.Wypełniony formularz wniosku w sprawie wpisu zakładu w ramach RHD 2. Jeśli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz prowadzić działalność gospodarcza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 3. Oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN za wydanie decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii. Pamiętaj, aby wraz z kopiami dokumentów przynieść ich oryginały do wglądu. Pobierz
 • WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ Pobierz
Czas realizacji  

Sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie od dnia złożenia kompletnego wniosku (zawierającego całą wymaganą dokumentację).

Opłaty  

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wpisu do rejestru zakładu w ramach RHD wynosi 10,00 PLN zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Opłatę należy dokonać na konto do opłat skarbowych Urzędu Miejskiego w Oławie. Tytuł wpłaty: opłata za wydanie decyzji administracyjnej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru działalności przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Po złożeniu kompletnego wniosku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie wyda decyzję administracyjną, na mocy której umieści zakład w swoim rejestrze podmiotów nadzorowanych oraz nada weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie kompletnego wnioski 2. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   RHD Rolniczy Handel Detaliczny

  Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD) produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

  Wydanie decyzji nadającej podmiotowi weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI) i wpisanie podmiotu do rejestru podmiotów nadzorowanych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie.